آراد

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراد maddesi. Sayfa:71


Arad - آراد

مجارستانك (تیس) نهرینه دوكیلن (ماروس) چاینك ایكی كنارنده واقع بر شهردر، كه كندی نامیله مسمی وجنوباً ماروس چاییله شرقاً دخی ترانسلوانیا یعنی اردل ایله ١محدود اولان بر (قومیتاته) یعنی سنجاغك مركزی اولوب، پشته نك شمندوفرله ٢٦٤ كیلومتره جنوب شرقیسنده وتمشو ارك ٥١ كیلومتره شمالنده كاىٔندر. شهر ایكی یه م%

سنه ده درت دفعه بیوك بر بازار قوریلور، كه باشلیجه حیوانات بازاریدر. بر روم پسقپوسنك مركزیدر. سنجاغنك سطحی ٦۰١٣ مربع كیلومتره، و اهالیسی ٣٩٤٧١٣ كشیدر.

Kamusul Alamde Arad maddesi, آراد osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Arad nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286