آراغاوە

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آراغاوە maddesi. Sayfa:74


Aragava - آراغاوە

جاپونیاده (نیپو) جزیره سنك ساحل شرقیسنده بر شهر ولیمان اولوب، (یاقویان) طاغنك اتكنده و (میتو) شهرینك ٥٤ كیلومتره شمال شرقیسنده واقعدر.

Kamusul Alamde Aragava maddesi, آراغاوە osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aragava nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280