احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:795


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(ولی الدین اوغلی _ ) شعرای عثمانیه نك سر افرازی اولوب، اك اول اشعار تركیه یه لطافت ویرن بو ذاتدر. آنجق شعرای فرسك آثارینی چوق تتبع ایتمش اولدیغندن، بلا اختیار اونلری تقلید ایتمشدر. حتی بعض بیتلرینك اشعاری فارسیه دن مترجم اولدیغی كوریلیور. پدری سلطان مراد ثانینك قاضیعسكری بولنمش اولدیغی كبی، كندیسی دخی سلطان محمد خانك معلمی اولوب، رتبۀ وزارتله دخی تبجیل اولنمشیدی. آنجق محبوب دوست و قلندر مشرب بر ذات اولمغله، بعض اوضاعندن طولایی بر آره لق یدی له ده حبس اولنمش؛ و مشهور (كرم قصیده سنی) یازوب تقدیم ایتمكله عفو اولنمشیدی. قصیدۀ مذكوره نك مطلعی شودر :

قول كناه ایتسه نوله عفو شهنشاه قنی طوته لم ایكی قانده ایمش قانی كرم

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282