احمد پاشا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde احمد پاشا maddesi. Sayfa:795


Ahmed Paşa - احمد پاشا

(حاجی _ ) دور سلطان محمود خان اولده صدارت عظمی مسند ینه كچمش وزرادن اولوب، ١١٦٣ ده آق دكیز سواحلندن قوجه نام محلده طوغمش، و عمی حاجی بكر پاشایه انتسابله ، بونك جده والیلكنه نصبنده كتخداسی اولمشدی. بعده درسعادته عودتله، ركاب همایونده قپوجیلر كتخداسی وچاوش باشی اولمش؛ و بعده روسیه لی (اوزو) یی محاصره ایتمكله، دروننده بولنان اهالی یه ذخیره و امداد ایصالنه مأمور اولوب، بو ایشده موفق اوله مامش ایسه ده، الدن كلنی دریغ ایتمدیكندن، یكن محمد پاشا صدراعظم اولدقده، ١١٥۰ تاریخنده كتخداسی، و مشارالبهك سر عسكر تعیین اولنمسی اوزرینه، قاىٔممقام ركاب همایون اولمشدی. ١١٥١ ده آیدینده ظهور ایتمش اولان اشقیانك دفع مضراتی مأموریتیله آیدین والیلكنه نصب اولنه رق، عودتنده ینه ركاب همایون قاىٔممقاملغنه نصب، و ١١٥٣ ده مسند صدارته ترفیع اولنمشدر. یكرمی ایكی آی صدا-

رت عظماده قالدقدن صكره، ارتشا ایله مألوف اولدیغی سمع همایونه واصل اولمغله، ١١٥٤ ده عزل، وردوسه نفی اولنمش؛ و ١١٥٦ ده وزارتی اعاده ایله، ایران حدودینه سوریجیلك مأموریتیله رقه یه كوندرلمش، و بعده آناطولی والیسی وایرانه قارشی سرعسكر اولوب، بو دفعه موفق اولمش؛ و حلب، دیار بكر و بغداد والیلكلرنده برر مدت بولندقدن صكره، ١١٦١ ده مصر والیلكنه نصبله، ایكی سنه اوراده قالمش؛ و صكره ایج ایل و قندیه و بعده ینه حلبده و الی اولوب، ١١٦٦ ده اوراده وفات ایتمشدر.

Kamusul Alamde Ahmed Paşa maddesi, احمد پاشا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ahmed Paşa nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280