آلاند

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آلاند maddesi. Sayfa:283


Aland - آلاند

واسو جلیلرك تلفظنه كوره اولاند بالطیق دكیزینك منتهای شمالنده (بوتنیا) كورفزینك مدخلنده بر طاقم آطه لر در، كه َ٣۰ ْ١٩ طول شرقی آره سنده واقع اولوب، ینه بو اسمله مسمی‌ بر بیوك آطه ایله بر چوق كوچك آطه لردن عبارتدر. بو آطه لرك عددی ٣۰۰ اولوب، ٨۰ ی مسكوندر. بو آطه لرك اهالیسی ١٦۰۰۰ ویا ١٧۰۰۰ كشیدن عبارت اولوب، جمله سی اسوجلی اولدقلری حالده، آطه لر ١٨۰٩ تاریخندن بری روسیه طرفندن ضبط اولنه رق، فینلانده ایالتنه الحاق اولنمشلردر. اهالینك باشلیجه مدار معیشتی بالیقجیلق اولوب، زراعت وحیواناتله دخی اوغراشیرلر. بو آطه لرك بیو كی اولان آلاند جزیره سنك كوزل بر لیمانی واردر، كه روسیه سفاىٔن حربیه سنك باشلیجه مركزندندر. بالطیق دكیزیله (بو تنیا) كورفزی بیننده بو آطه لرك آره سنده بولنان درت بوغاز واسطه سیله اختلاط اولنیور.

Kamusul Alamde Aland maddesi, آلاند osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aland nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281