آكیلونده

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آكیلونده maddesi. Sayfa:275


Aquilonda - آكیلونده

یاخود آفریقای جنوبینك غرب طرفنده (آنغوله) مملكتنك شرقنده بر بیوك كولدر. كه منتهای شمالندن بر نهر چیقوب، (قونغو) ایرماغنه دوكلدیكی مظنون ایسه ده، الآن مجراسی كشف اولنمامشدر. بو كولی ده كورن سیاحلر پك آزدر.

Kamusul Alamde Aquilonda maddesi, آكیلونده osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aquilonda nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280