آقوئیلا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آقوئیلا maddesi. Sayfa:271


Aquila - آقوئیلا

رومالیلرك زماننده سینوبده ظهور ایتمش بر معمار اولوب، (آدریانوس) طرفندن قدسی یكیدن تأسیسه مأمور اولمغه، اوراده یهودیلرك دینی حقنده اجرای تحقیقات ایده رك، نهایت بو دینی قبول ایتمش، ومؤخراً خرستیان اولمش ایسه ده، یهود دیننه رجوع ایتمشیدی. توراتی لسان یونانی یه ترجمه ایتمشدر، كه بو ترجمه بر چوق وقت معتبر طوتیلوب، سبعین ترجمه سنه بیله ترجیح اولنوردی.

Kamusul Alamde Aquila maddesi, آقوئیلا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aquila nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282