آباخ

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباخ maddesi. Sayfa:2


Abah - آباخ

باویره ده طو نه نهری كنارنده ٧٥۰ نفوس شامل بر قاریه در.پازاری،كوكوردلی معدن صولری و كور معدنی واردر.قربنده(هز یخسبورغ)شراینك خرابه لری بو لنور.ایكنجی(هزی)بوراده تولد ایتمشدر.

Kamusul Alamde Abah maddesi, آباخ osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abah nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282