آبسكون

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبسكون maddesi. Sayfa:8


Abiskun - آبسكون

خوارزمدن آقوب ، مجری حززه‌ دوكیلن (آبكون) نهرینك منصبنه واو منصبده بولنان بر كوچك آطه یه واونده كی شهره وریلن اسمدر . بوآطه مغول تاتارلرینك دهشتندن قاچان محمد خوارز مشاهك ملجأ و محل‌ وفاتی بولنمش اولمغله شهر تیاب اولنمشدر . حالاصوآ لتنده در . ابو العلا احمد بن صالح بن محمد بن صالح تمیمینك مسقط رأسیدر .

Kamusul Alamde Abiskun maddesi, آبسكون osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abiskun nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284