آبرولوس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبرولوس maddesi. Sayfa:8


Abrolhos - آبرولوس

پورتكیز لساننده (( كوزلر كی آچ) دیمك اولوب، دكیزك سطحنه قریب بولنان بر چوق مخاطره لی قیالره علم اولمشدر، كه اك مشهورلری آوسترالیا نك ساحل غریبسنده ْ٢٨ ایله ْ٢٩ عرض جنوبیده ، ورازیلیانك (باهیا) سواحلنده ً٥١ َ٥٨ ْ١٨ عرض جنوبیده بولنانلریدر . براز یلیاده كیلرك اوستنده بر فنار ركز اولنمشدر .

Kamusul Alamde Abrolhos maddesi, آبرولوس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abrolhos nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286