آبرودفالوه

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبرودفالوه maddesi. Sayfa:8


Abrudfalva - آبرودفالوه

ترانسلوا نیانك (آلسو تهوار) ایالتنده آلتون معدنلری قربنده بر شهردر . ٤٤۰ اهالیسی واردر .

Kamusul Alamde Abrudfalva maddesi, آبرودفالوه osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abrudfalva nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285