آبرودبانیه

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبرودبانیه maddesi. Sayfa:8


Abrudbanya - آبرودبانیه

ترانسلوانیا نك (آلسوتهوار) ایالتنده بر قصبدر . طاغلق بر محلده و آلتون معدنلری‌ اورته سنده واقع اولوب، ٤١٣۰ اهالیسی واردر .

Kamusul Alamde Abrudbanya maddesi, آبرودبانیه osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abrudbanya nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284