آبرغاونی

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبرغاونی maddesi. Sayfa:7


Abergavenny - آبرغاونی

انكلتره نك (مونوق) ایالتنده و (غاونی) نهری اوزرنده بر شهردر . كوزل بر كوپریسی ، آثار عتیقه سی، كمور معدنی، دمیرخانه لری و ٤٢۰۰ اهالیسی واردر.

Kamusul Alamde Abergavenny maddesi, آبرغاونی osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abergavenny nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282