ابردین‌قونتی

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابردین‌قونتی maddesi. Sayfa:7


Aberdeen Kontu - ابردین‌قونتی

(هامیلنون غوردون ) انكلتره رجالندن اولوب، میلادك ١٧٨٤ تاریخنده اد یمبورغده طوغمش، و ١٨٥٣ ده وفات ایتمشدر. بیوك ناپولیونك سقو طندن صكره انكلتره ایله اون سكزنجی لویی آره سنده عقد اولنان معاهده یی امضا ایدنب انكلیز دیپلو ماتلرندن بریدر .

١٨٢٨ ده دوق دو و لنیغتونك ریاستی آلتنده بولنان هیٔت وكلایه، و ١٨٣٤ ایله ١٨٤١ ده دخی (پیل) ك تشكیل ایتدیكی قابنتویه داخل اولمشدی . ١٨٥٢ ده محافظه كارلرله سربستی طرفدارلرندن و (پیل) ك طرفكیر لرندن مركب اوله رق مخلوط برقابنتو تشكیل ایدوب، فرانسه ایه تدافعی وترضی براتفاق دخی عقد ایتمشدر .

Kamusul Alamde Aberdeen Kontu maddesi, ابردین‌قونتی osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aberdeen Kontu nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281