آباچقايا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباچقايا maddesi. Sayfa:2


Abaçkaya - آباچقايا

سیبریانك(توبولسق)ایالتنده( ابر تیش)نهر ینه‌ منصوب اولان(ایشیم)ده رسندك اوزرنده بر كوچوك شهردر.(توبولسق)شهریك تقریباً..٢ كیلومتره جنوب شرقیسنده واقعدر.

Kamusul Alamde Abaçkaya maddesi, آباچقايا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abaçkaya nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280