آبردین

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبردین maddesi. Sayfa:7


Aberdeen - آبردین

اسقو چیاده بر قصبه و مرسادر . اد یمبورغك ١٩۰ كیلومتره شمال شرقییسنده واقع اولوب، آبردین قو نتلغنك مركزیدر . اسكی ویكی قصبه یه منقسم اولوب، یكیسی (دی)‌، واسكیسی ( دون) نهرینك منصبنده واقعدر. ٨٩٥٥٤ اهالیسی واردر. غایت جسیم طاشلردن یاپلمش بر سدی، عدلیه داىٔره یسی ، مكتوب طبیه سی ، (دون) نهری اوزرنده اولان كوپریسی، لیماننك جسامت وصاغلا ملغی، ایكی بیوك مكتندن مركب دار الفنونی ، رصدخانه سی، ایكی كتبخانه سی و فابریقه لری شایان تماشادر . _ آبردین قو نتلغنك ٦٤٤٦۰٣ اهالیسی واردر.

Kamusul Alamde Aberdeen maddesi, آبردین osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Aberdeen nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286