آبرانتس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبرانتس maddesi. Sayfa:6


Abrantes - آبرانتس

پورتكیر ك ( اسرامادور) ایالتنده، تاج نهرینك ساخل یسارنده‌ و ( لیسبون ) ك ١١۰ كیلومتره شمال شرقیسنده واقع بر شهردر؛ ٥۰۰۰ اهالیس واردر. اولدقجه تجار تكاهدر . _ برز یلیانك ( باهیا) ایالتنده دخی بو نامله بر كوچك قصبه واردر.

Kamusul Alamde Abrantes maddesi, آبرانتس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abrantes nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282