ابدره

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابدره maddesi. Sayfa:6


abdere - ابدره

قواله جوارنده قره صو نهرینك اغزنده بو لنمش براسكن شهرك اسمیدر ، كه، ستونلرینك كثر تی مناسبتیله، خرابه سی الیوم ( پو لیستیلو ) یعنی (( چوق سنونلی )) اسمیله معر وفدر .

Kamusul Alamde abdere maddesi, ابدره osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi abdere nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285