آباتي

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباتي maddesi. Sayfa:2


Abati - آباتي

ایتالیامشاهیرندن اوچ كشینك اسمیدر:برنجیسىٖ میلادن اون آتنجی عصرنده یایانك طبیی اولوب،ا نكرك یلانك خصا_یصنه دانر براثر براقمسندر. اكنجیسی ینه عصری مزكورك رسامالرندن الوب،فرانسه و ایتالیاده بر قاچ سرایك تزیننده استخدام اولنمشدر.او چنجیسی ده اون یدنجی عصرك شعراسندن اولوب آوستریا آرشیدوق لنوپولدك معیتنده اوروپاده سیاحت ایتمشدر.

Kamusul Alamde Abati maddesi, آباتي osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abati nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286