اب‌حیات

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde اب‌حیات maddesi. Sayfa:6


Ab hayat - اب‌حیات

سیاح مشهور این بطوطه نك چینده بر بیوك نهره ویردیكی اسمدر ، كه اقرب احطماله كوره (( صاری صو )) دیمك اولان ( هو نغ هو ) ویاخود (( ما ىٔى )) دیمك اولان (یانغ چه قانغ ) نهریدر .

Kamusul Alamde Ab hayat maddesi, اب‌حیات osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ab hayat nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282