آب ایستاده

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آب ایستاده maddesi. Sayfa:6


Ab İstade - آب ایستاده

آفغانستانده غزنه نك ٨۰ كیلو متره جنوب غربیسنده واقع بر كولدر . وسعتی یاغمورلرك كثر تنه كوره تخلف ایده رك ، عزض اون اون سكز كیلومتره قدردر . صویی غایت طوزلیدر .

Kamusul Alamde Ab İstade maddesi, آب ایستاده osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Ab İstade nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286