آبایت

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبایت maddesi. Sayfa:6


Abayt - آبایت

نبراز یلیانك (میناس جرانس ) ایالتنده جریان ایدر بر نهردر . جنوب غربیدن شمال شرقی یه طوغرو آقه رق، تقریباً ٧۰۰‌ كیلومتره لك جریاندن صكره ، ( سان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- فرانسسقو ) نهرینه دوكلیور . دنیاده موجود اولان اك بیوك الماسلرك بری بونهردن چیقارلمشدر .

Kamusul Alamde Abayt maddesi, آبایت osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abayt nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285