آباتوچي

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباتوچي maddesi. Sayfa:1


Abbatucci - آباتوچي

گورسیكه لي بر جزال اولوب

مد لی الف ایكی الف یعنی همزه ایله الف ماقامنده اولدیغندن،ابتدا بو ایكی حرفدن باشلایان‌كلمه لر صره لنوب،بعده[ا ب] حرفلردن باشلایان كلمه لر صره سیله ترتیب ایدلمشدر.غفلت بیورلمیه.

ف رانسزلره قارشی خیلی‌مقاومت اید كدن صكره،نهایت قرسیقه نك فرانسه طرفندن‌ ضبطىٖ‌ اوزرینه، تسليم اولنوب،آنتخجی لویی طر فندن‌ مارشاللغه ترفییع،وقورسیقه یی[باؤلی]به‌ قارشی مدافعه یه

Kamusul Alamde Abbatucci maddesi, آباتوچي osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abbatucci nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285