ابانسای

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابانسای maddesi. Sayfa:5


Abancay - ابانسای

( پرو ) بو نامله یاد اولنان بر ایالتك مركزیدر . ینه بو نامله مسمی اوله رق‌ (‌آپوریماق ) نهرینه منصب اولان بر چایك اوزرنده ،‌ و ( قوزقو ) شهرینك ١٤۰ كیلو متره شمال غربیسنده در . قصبه نك اهالیسی ٥۰۰۰ ، وایالتك اهالیس ٢٥۰۰۰ كشی قدردر .

Kamusul Alamde Abancay maddesi, ابانسای osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abancay nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280