ابالیكت

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابالیكت maddesi. Sayfa:5


Abaliget - ابالیكت

مجارستانك ( قو نفكیر خن ) ایالتنده ٧۰۰ اهالی یی حاوی بر قریه ده ، كه قربنده مشهور بر مغاره ب _ صویی نوبتله كسیلیر _ بر چشمه بو لنمغله معروفدر .

Kamusul Alamde Abaliget maddesi, ابالیكت osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abaliget nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282