ابالچسكتا

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde ابالچسكتا maddesi. Sayfa:5


Abaltzisketa - ابالچسكتا

اسپانیانك ( كیپو زقوه ) ایالتنده ٦٧٢ اهالی یی حاور بر قریهدز ، كه قربنده بولنان باقیر

معد نیله مشهوردر . معدن مذكور عصر حاضرك ابتداسندن بری معطلدر .

Kamusul Alamde Abaltzisketa maddesi, ابالچسكتا osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abaltzisketa nedir anlami. hakkinda bilgi1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281