آباقو

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباقو maddesi. Sayfa:5


Abako - آباقو

آمریقاده كی ( آنتیل ) آطه لرندن انكلتره نك النده بولنان ( لوقای ) جزیره لر ینك اك بیوك واك شما لیسیدر . بر طار بو غازله ایكی یه منقسم اولوب، برینه (( بیوك )) ودیكرینه (( كوچك )) آباقو دینور .‌٥۰َ ْ٢٥‌ ایله َ ٥٥ ‌‌ْ٢٦‌ عرض شمالی آره سنده واقعد‌رلر .

Kamusul Alamde Abako maddesi, آباقو osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abako nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286