آباقان

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباقان maddesi. Sayfa:5


Abakan - آباقان

سبیریاده ( آلتون طاغ) ناحیه سنده جریان ایدوب، ( یكیسی) نهرینه منسوب اولوب. صولری آلتون توزینی‌ حاویدر . اطرافنده خطوط قدیمه یی حاوی بعض تاتار آثاری بولنور .

Kamusul Alamde Abakan maddesi, آباقان osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abakan nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284