آباسقال(يوزه فرناندو)

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباسقال(يوزه فرناندو) maddesi. Sayfa:4


Abaskal (Jose Fernando) - آباسقال(يوزه فرناندو)

یوزه فرنانده اسیانیا جزالرندن اولوب ، میلادك ١٧٤٣ تاریخنده تولد ، و١٨٢١ نده بفات ایتمشدر . آمریقاده كی اسپانیول مستملكا تندن ( قوبا ) جزیره سنده و ( یكی غرناطه ) (پرو) ده والیلك ایتمشدر . حسن اداره سی سا یه سنده ( پرو) ساىٔر مستملكاتندن صكره بر مدت دها سپانیانك النده قالمشسه ده، نهایت كسب استقال ایتمشدر .

Kamusul Alamde Abaskal (Jose Fernando) maddesi, آباسقال(يوزه فرناندو) osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abaskal (Jose Fernando) nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286