آباس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباس maddesi. Sayfa:4


abas - آباس

مووره ده واقع ( آغروس ) شهر قدیمنك ملو كند ندر . قبل المیلاد ١٥١۰ ده تخته جلوس‌ ایدوب ، اون سنه حكمدارلق‌ایتمشدر . بونك نسلنه ( آبا نتید ) یعنی (( آباسیلر )) دنیلوب، اك مشهور لری (پرسه ) در.

Kamusul Alamde abas maddesi, آباس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi abas nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285