آبازه

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبازه maddesi. Sayfa:3


abaza - آبازه

قافقاسیه نك جهت شمالیه سی مما لسكندن اولوب،چر كسستانك شمال غربیسنده واقعدر،كه بوده مما لك متجاورسی كبی روسیه نك استیلاسی آلتنه كیرمشدر.آبازه مملكتی قافقاس طاغلرینك ذروه لرینی تشكیل ایدن (قره طاغ) ك ایكی جهتنده وقع اولوب،جهت جنوبیه سنده اولان قسمنه (بیوك آبازه)، و جهت شمالیهسنده كینه (كوچك آبازه) دینور. بیوك آبازه قره دكیز سواحلنده ممتد اولان طاغ اتكلرندن عبارتدر. هواسی معتدل ورطیب‌ اولوب،وادیلری وبایرلری غایت منبت محصولداردر. طاغلرده پك واسع دمیر، قرشون، باقر و سارٔه معدنلری بولنور. بو مملكتك اهالیسنه دخی آبازه دنیور. بونلر، وجهت شمالیه لرنده بولنان (آبخازه) لردن تفریق اولندقلر حالده، ٤٢۰۰۰ نفوسندن زیاده دكلدرلر. اچلرنده زراعتله اشتغال ایدنلری آز اولوب، اكژیسی رعی حیواناتله مشغولدرلر. و قتیله جوارلرنده بولنان ترك‌ و تاتار اقوامیله برابر روسیه یه اَقینجیلق ایده رك، جنكاور لكله شهرتب بو لمشر سه ده، شمدیكی حالده صلحپرور بر قومدلر.بونلر دخی عمو میت اوزره چر كسلر كبی اوزون بویلی و تندرست آدملردر.آبازه و چركس لسانلرینك مقایسه سنده بو ایكی‌ قومك بر اصلدن منشعب بو لندقلری آ كلاشیلیورسه ده، بر بر لرینك لساننی آكلایه میه جق درجه ده آیرلمشلردر. آبازه لر میلادك دردنجی عصرنده خر ستیانلغی قبول ایتمشلرسه ده،مؤخراً دین اسلامله متدن اولمشلردر. روسیه نك سالنامهٔ رسمیسی بیا ننه كوره،آبازه مملكتی ٢١٦٦ مربع كیلو متره و سعتنده در. بیوك

شهیر لری اولمیوب، آناپه، كلینجك،‌ غارغه مو قلری استحكا ملریله مشهوردر. آبازه لر حقنده آلما نیا لی موسیو (روزن) بر لین آقادمیاسنك ١٨٤٥ سنه سی مجمو عه سنده، ومو سیو (سیكرن) پتر‌سبورغ آقادمیاسنك ١٨٤٧ سنه سی مجموعه سنده، وموسیو (ویوین - دوسن - مارتن) دخی پارسك سیا حتنامه لر مجموعه سنده معلومات كا فیه و یرمشلردر.

Kamusul Alamde abaza maddesi, آبازه osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi abaza nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282