آبارقه

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبارقه maddesi. Sayfa:3


Abarka - آبارقه

آراغون قرالی اولوب،اندلس عربلریله بر قاچ محاربه ایتد كدن

صكره، میلادك ٩٢٦ سنده قشناله لیلر له ایتد یكی محا ربه ده مقتول اولمشدر.

Kamusul Alamde Abarka maddesi, آبارقه osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abarka nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280