آباران

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباران maddesi. Sayfa:3


abaran - آباران

روسیه نك النده بولنان قافقاسیه نك (آراس) نهرینه منصب اولور بر چایی، واو چایك اوزرنده بر شهریدر،كه (اریوان) ك ٢۰ كیلو متره شما لنده واقعدر.

Kamusul Alamde abaran maddesi, آباران osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi abaran nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285