آباديوت

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباديوت maddesi. Sayfa:3


Abadyot - آباديوت

كرید جیزیرسنده یكرمی قریه نك اهالیسنه اطلاق او لنور،كه ٤۰۰۰ نوفوسی حاویدر. بونلرك ٢٥٨ تاریخنده جزیره یی فتح ایدن عرب فا تحلرى اولادندن اولدقلری مرویدر.او حالده اسملری ((عبادیون)) دن محرف اولمق لازم كلیور.

Kamusul Alamde Abadyot maddesi, آباديوت osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abadyot nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282