آپریس

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آپریس maddesi. Sayfa:16


Apries - آپریس

مصر قدیم فرعونلرندن اولوب، میلاد عیسادن ٥٩٥ سنه اول یخت سلطنته جلوس ایتمش،ایتمش، وقبریس ججزیره سیله (سیدون) یعنی صیدا شهرینی ضبط ایده ر ك، ٢٦ سنه حکومت سور د کدن صکره، تبعهسندن (آما سیس) نام شخض طر فندن خلع او لنمشدرلنمشدر. بو کا (افرا) یا خود (هوفرا) دخی دیرلر

Kamusul Alamde Apries maddesi, آپریس osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Apries nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280