پول آبادي

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde پول آبادي maddesi. Sayfa:2


Paul Abadie - پول آبادي

فرانسه نك مشهور معمالرند ندن اولوب، پارس وساتر قصبا تده خیلی ابنیۀ امیریه وعمو میه كند یسنك

معر فتیله تأ سیس اولنمشدر.میلادك ١٧٨٣ تاریخنده (بوردو) ده تو لد ایدب؛١٨٦٨ ده ینه شهر مز كورده وفات ایتمشدر. حالا بر حیات بو لنان اوغلی دخی پدرینك اسمیله مسمی وپدری كبی فن معما ریده ید طولى صا حبیدر.

Kamusul Alamde Paul Abadie maddesi, پول آبادي osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Paul Abadie nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284