آباده

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباده maddesi. Sayfa:2


Abade - آباده

فارسده اصفهان ایله شیراز آرسنده و (كور) دنیلن بر نهرك اوزرنده وقع بر كوچك شهردر.سور ایله محاط اولوب،سورك اطرافنده غایت كوزل بغچه لری واردر.

Kamusul Alamde Abade maddesi, آباده osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abade nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283