آبادن

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبادن maddesi. Sayfa:2


Abadin - آبادن

اسپانیانك غالیچه(جلیقه) ایالتنده واقع بر كوچك شهردر. مشهور بر حیوانات بازری واردر. اهالیس ٣٣٨٢ كشیدر.

Kamusul Alamde Abadin maddesi, آبادن osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abadin nedir anlami. hakkinda bilgi2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282