آستي

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آستي maddesi. Sayfa:189


Asti - آستي

ایتالیانك شمال غربیسنده كاىٔن (پیامونته) مملكتنك (آلكساندریا) ایالتنده و (آلكساندریا) شهرینك ٣٣ كیلومتره غربنده (تورینو) طریقنده و (پو) ایرماغی تابعلرندن (تنارو) نهرینه دوكیلن (بوربو) چایی اوزرنده واقع قضا مركزی بر شهر اولوب، ٣١۰۰۰ اهالیسی وار ایسه ده، بونلرك ‌ثلثاننه قریب مقداری یبانجیدر. خراب بر سورله محاط اولوب، باشلیجه تجارت وصنعتی ایپك معمولاتندن عبارتدر. جوارلرینك شرابی پك مقبولدر. ١٨۰٣ ده وفات ایدن شاعر مشهور (آلفیاری) نك وطنیدر. رومالیلرك زماننده استحكاماتیله مشهور اولوب، قرون وسطاده بر آره لق مستقل بر جمهوریت اولمشیدی.

Kamusul Alamde Asti maddesi, آستي osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Asti nedir anlami. hakkinda bilgi3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283