آستوره

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آستوره maddesi. Sayfa:188


Astora - آستوره

رومانك ٦۰ كیلومتره جنوبنده، ینه بونامله تسمیه اولنان نر نهرك آغزنده بر قصبه ایدی، كه باشلیجه روما كبراسنك صیفیه لرندن عبارت ایدی. مشهور چیچرونك دخی اوراده بر كوشكی اولوب، بو كوشكك جوارنده قتل اولنمشدر.

Kamusul Alamde Astora maddesi, آستوره osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Astora nedir anlami. hakkinda bilgi7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280