آبادان

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آبادان maddesi. Sayfa:2


Abadan - آبادان

شط آلعر بك مجراسی ایچنده بصره دن ٦٥كیلو متره یوقاری‌ واقع بر شهردر.دكیزدن اوتوز كیلو متره‌ بعد نده در.

Kamusul Alamde Abadan maddesi, آبادان osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abadan nedir anlami. hakkinda bilgi6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286