آباد

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباد maddesi. Sayfa:2


Abad - آباد

ایران قدیم مجوسیلر ینك اعتقانجه اك اسكی‌ پیغمبر لری‌ اولوب،كونش و آیله سیاراته و موالید وسائریه عبادتندن عبارت بر دین ايیجاد اتمشدر،كه بو دن مؤخراً حمشید طرفندن

Kamusul Alamde Abad maddesi, آباد osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abad nedir anlami. hakkinda bilgi5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285