آباد

Osmanlica ansiklopedi kamus alemde آباد maddesi. Sayfa:2


Abad - آباد

بلوجستانده(ناری)نهرینك ساحل عیینده واقع بر كوچك شهردر._سندده

یعنی ستانك غرب شما لیسنده دخی بو زامله بر كوچوك قصبه واردر.

Kamusul Alamde Abad maddesi, آباد osmanlica tarih ve cografya ansiklopedisi Abad nedir anlami. hakkinda bilgi4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284